Ouderschap in de Islam: Verantwoordelijkheden en Zegeningen voor Onze Kinderen


De Islam is een hemelse religie die de rechten van iedereen en alles op een volmaakte wijze toekent. Deze rechten variëren naar de aard, bekwaamheden, behoeften en capaciteiten van de schepselen. Het is verkondigd in sommige verzen van de Koran dat polytheïsten in het tijdperk van onwetendheid zeer verdrietig werden wanneer ze een dochter kregen. Zodanig dat hun gezichten zwart werden van leed. Hij is echter niemand anders dan Allah Die bepaalt of het een meisje of een jongen zal zijn. Bovendien is niet bekend wie het meest gunstig zal zijn voor de ouders en het gezin.

Onze Profeet (saw) maakte nooit onderscheid tussen zijn kinderen; hij was op dezelfde manier blij voor elke geboren kind, omdat hij eenieder van zijn kinderen als genade van Allah beschouwde en daardoor voor elk van hen een aqiqa-offer slachtte en ter herinnering aan hun aankomst in de wereld een feest organiseerde. Bovendien moedigde hij zijn metgezellen aan om dat ook te doen.

Recht op leven

Allereerst legt de Islam de nadruk op de bescherming van het leven van het kind en met de volgende verzen verbiedt de Koran het doden van kinderen.

Verliezers zijn inderdaad degenen die hun kinderen door gebrek aan kennis uit domheid doden...[1]

Dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij voorzien zowel hen als jullie van levensonderhoud. Het is inderdaad een grote misdaad om hen te doden.[2]

Bovendien is het absoluut verboden in de Islam om abortus te laten uitvoeren, omdat het kind in de baarmoeder ook een leven bezit.

Zorgen voor halal levensonderhoud

Het meest fundamentele element in de ontwikkeling van onze ziel en ons lichaam is halal voedsel. Daarom is het zorgen voor halal levensonderhoud een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een vader jegens zijn kinderen.

Het geven van een mooie naam

De Islam hecht belang aan het geven van een mooie naam aan een kind. De profeet (saw) probeerde om op de eerste dag van de geboorte van het kind een naam te geven en adviseerde zijn metgezellen om dit te doen tot de zevende dag. In een overlevering verkondigde hij (saw) dat de verantwoordelijkheid van een vader jegens zijn kind uit het verlenen van een mooie naam en goede akhlaq (moraliteit) bestaat. [3]

In een andere overlevering heeft hij (saw) verkondigd dat de mensen mooie namen dienen te krijgen omdat, iedereen op de Dag des Oordeels bij zijn naam en de naam van zijn vader geroepen zal worden. [4]

Het laten besnijden

Een van de verantwoordelijkheden van een vader jegens zijn zoon is hem laten besnijden. Dit dient te geschieden vanaf de eerste week van de geboorte van een jongen tot het moment dat hij puber wordt. Hoewel het geen verplichting is, is het zowel een sterke soenna alsmede een goede behandeling ten opzichte van de gezondheid van het kind.

Het laten spelen

Spelen is zeer belangrijk voor zowel de fysieke als mentale en spirituele ontwikkeling van een kind. Alle deskundigen zijn het unaniem hierover eens. In de overleveringen treffen wij aan dat de Profeet (saw) heel veel belang hecht aan het spelen van een kind. In een overlevering verkondigde hij (saw) het volgende:

Degene die een kind heeft, dient bij hem/haar kinderachtig te zijn.[5]

Enes bin Malik (ra), een bediende van de Profeet (saw), zei dat de profeet de meest gevorderde persoon was die met kinderen omgaat.

Bovendien zijn heel veel geleerden zoals Imam Ghazali en kinderpsychologen van mening dat het hart en de intelligentie van een kind zal uitdoven, indien hij/zij constant bezig zou zijn met les en onderwijs. Daarom hebben ze geconcludeerd dat kinderen naast onderwijs ook de gelegenheid dienen te krijgen om te spelen.

Het onderwijzen

Het onderwijs dat noodzakelijk is zowel voor het aardse leven alsmede het hiernamaals van het kind is ook een verantwoordelijkheid van een vader jegens zijn kind.

Immers, het is verkondigd in soera et-tahrim dat de gelovigen zichzelf en hun gezinsleden dienen te behouden voor een vuur, waarvan mensen en stenen de brandstof vormen.[6]

Bovendien heeft de Profeet (saw) het volgende verkondigd:

Een vader kan zijn zoon geen betere erfenis nalaten dan een goede akhlaq (moraliteit).[7]

Dat wil zeggen dat een vader zijn kind voldoende religieuze kennis moet bijbrengen zodat het kind zijn geloof kan behouden en zijn religieuze plichten kan vervullen. Indien een vader niet in staat is om dit te bewerkstelligen, dient hij deze verantwoordelijkheid aan een bekwame en betrouwbare leraar te overhandigen. Dit is de belangrijkste plicht van een vader die zich het geluk van zijn kind zowel in deze wereld alsmede in het hiernamaals zorg maakt.

In het volgende vers is verkondigd:

Leg het gebed op aan jouw familie en wees daarin volhardend.[8]

Aldus is een van de verantwoordelijkheden van een vader jegens zijn kind het leren bidden wanneer het kind in staat is om het goede van het slechte te onderscheiden.

Naast het onderwijs aangaande de zaken van het hiernamaals, dient hij zijn kind te leren schrijven en met halal voeding te voeden.

Het gelijk behandelen van de kinderen

Uit de overlevering van de profeet (saw) leren wij dat de ouders hun kinderen gelijk dienen te behandelen. [Zie Muslim, Hibat 13] Op basis van deze overlevering concludeerden geleerden dat het een verantwoordelijkheid van de ouders is om in alles, van het geven van een cadeau tot het geven van een kusje, hun kinderen gelijk te behandelen.[9]

Het laten trouwen

Het laten trouwen van het kind wanneer hij de puberteit bereikt, is ook een verantwoordelijkheid van een vader jegens zijn kind. Indien hij zijn kind niet zal laten trouwen wanneer zijn/haar tijd is gekomen en indien hij/zij daardoor zondes zal begaan, zal de vader aansprakelijk zijn voor de zondes die zijn kind begaat.

Footnotes

  1. ^ De Koran 6:140.
  2. ^ De Koran 17:31.
  3. ^ Zie Suyūti, al-Djamius-Saghīr 2, 538.
  4. ^ Zie Abū Dawud, Edeb 70.
  5. ^ Deylemī, III, 513.
  6. ^ Zie De Koran 66:6.
  7. ^ Ibn Madje, Edeb, 3; Tirmidhi, Birr, 33.
  8. ^ De Koran 20:132.
  9. ^ Zie Feyzul-Qadir, II:297.

Gerelateerde artikelen