Waarom is de duivel verdoemd door Allah?


Het scheppen van de profeet Adam en de duivel is een zaak uit het verleden. Met abstracte intelligentie of met wetenschappelijk onderzoek is het niet mogelijk om details van deze materie te begrijpen. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we in dit geval de hemelse geschriften raadplegen. Natuurlijk kent de Schepper Zijn schepselen. Degene die het maakt, begrijpt het en degene die het begrijpt, kan er een oordeel over hebben.

Het laatste hemelse geschrift, de Kuran, is de beste bron die dit onderwerp kan uitleggen. Bijvoorbeeld:

“[En gedenk] toen jouw Heer tot de engelen zei: “Ik ga zeer zeker een Khalief op aarde aanstellen.” Zij zeiden: “Stel Je iemand aan, die daar verderf zaait en bloed vergiet, terwijl wij Jou lofprijzen en Jouw heiligheid verheerlijken.” Hij zei: “Ik weet wat jullie niet weten.”

En Hij onderwees Adem alle namen. Daarna toonde Hij deze aan de engelen en zei: “Noem mij deze namen, indien jullie oprecht zijn [in jullie beweringen].”

Zij [de engelen] zeiden: “Verheven ben Jij. Wij hebben geen kennis, behalve hetgeen Jij ons hebt onderwezen. Jij bent de Alwetende, de Alwijze.”

Hij [Allah] zei: “Adem, deel hun deze namen mede!” Toen deelde hij hen deze namen mede. Hij [Allah] zei: “Heb ik het jullie niet gezegd? Ik ben de Alwetende van het verborgene van de hemelen en van de aarde. En Ik weet hetgeen jullie openbaar maken en Ik weet hetgeen jullie verbergen.”

En Wij zeiden tot de engelen: “Werp je voor Adem ter aarde neer!” Zij wierpen zich direct voor Adem ter aarde neer; behalve Iblis. Hij verzette zich en gedroeg zich hooghartig. Op die manier behoorde hij tot de ontkenner [van de waarheid].

En Wij zeiden: “Adem, vestig met je vrouw in het paradijs. Eet overvloedig van alles wat jullie willen eten, maar nader deze boom niet te dicht; anders behoren jullie tot de onrechtplegers.”

De satan heeft hen nadien een misstap laten begaan en ervoor gezorgd, dat ze [de harmonieuze situatie] waarin ze zich bevonden dienden te verlaten. Wij zeiden toen: “Daal af, als elkaars vijanden. Voor jullie is er op de aarde tijdelijk een verblijfsplaats en levensonderhoud.”

Toen ontving Adem van zijn Heer [enkele] woorden, waarop Hij zijn berouw accepteerde. Allah is immers de Berouwaanvaardende, de Genadevolle.[1]

Deze vraag is in hoofdlijnen uitgelegd met deze verzen. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in andere verzen van de Kuran. Deze verzen vormen een eenheid net als legoblokjes die perfect op elkaar aansluiten.

Als samenvatting:

  • Adem (as) is van aarde, engelen zijn van licht (nur) en de duivel is van vuur geschapen.
  • De engelen hebben de wijsheid achter de schepping van Adem (as) gevraagd, maar toen ze werden bevolen te buigen voor Adem (as) hebben ze direct, zonder te twijfelen, gebogen voor Adem (as). De duivel heeft niet gebogen voor Adem (as), doordat hij vanuit zijn hoogmoed het niet kon waarderen dat Adem (as) een hoger niveau heeft dan hijzelf.
  • De duivel heeft het gebod van Allah niet gehoorzaamd, hij heeft door zijn hoogmoed ook geen vergiffenis gevraagd voor de fout die hij heeft gemaakt. Adem (as) heeft wel om vergiffenis gevraagd het fout dat hij heeft begaan.

Footnotes

  1. ^ De Kuran, 2:30-37

Gerelateerde vragen