Wat kunnen de antwoorden van Allah zijn op onze smeekbedes?


Ten eerste is het doel van smeekbede om Allah te aanbidden. Het is een foute aanname om het gebed te zien als een verzoek dat met zekerheid geaccepteerd zal worden.

Het kan voorkomen dat de smeekbede niet geaccepteerd wordt. Dat moet niet de reden zijn om te stoppen met het verrichten van smeekbedes. Het zou natuurlijk fijn zijn voor diegene als de smeekbede geaccepteerd wordt, maar men heeft niet het recht om te zeggen: “Waarom is mijn smeekbede niet geaccepteerd?” Er moet juist gezegd worden: “Allah weet beter wat het beste voor mij is en heeft mijn smeekbede verhoord en zal mij in deze wereld of in het hiernamaals het betere schenken.”

In principe moet er gezegd worden: “Deze smeekbede is niet nutteloos geweest, want het wordt beloond in het hiernamaals, omdat het verrichten van een smeekbede een aanbidding is.” Daarom moeten we niet opgeven met verrichten van smeekbedes, maar proberen om het juist meer te doen.

Allah de Almachtige heeft in de Kuran aangegeven:

"Roep mij aan; Ik zal jullie verhoren.”[1]

Sommige mensen zeggen over dit vers: “Allah zegt “Roep mij aan; Ik zal jullie verhoren”. Waarom worden onze smeekbedes dan niet verhoord, terwijl we Allah veel aanroepen?” De geleerden hebben dit onderwerp als volgt uitgelegd:

In de vers zegt Allah: “Ik zal jullie verhoren”. Allah zegt niet dat hij het zal accepteren.

De smeekbede die in woorden wordt verricht, heeft twee manieren van verhoord worden. Ofwel wordt het precies geaccepteerd zoals dat gewenst is, ofwel wordt het in een nog betere vorm beantwoord.

Bijvoorbeeld, iemand wenst voor zichzelf een zoon, maar Allah de Rechtvaardige schenkt aan hem een dochter zoals Meryem. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is niet verhoord.” Veeleer hoort men juist te zeggen: “Zijn smeekbede is in een betere vorm verhoord.” Soms verricht iemand een smeekbede voor zijn geluk op aarde, echter wordt dit geaccepteerd voor het hiernamaals. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is geweigerd.” Men hoort juist te zeggen: “Het is op een meer zinvolle wijze beantwoord.”

Aangezien Allah de Rechtvaardige alwijs is, smeken wij Hem om iets en Hij geeft ons antwoord. Echter, Hij handelt ten aanzien van ons met Zijn wijsheid. Bijvoorbeeld, een ziek persoon dient geen laster te werpen op de wijsheid van zijn arts. Als hij vraagt om honing en de deskundige dokter hem kinine ten malaria voorschrijft, dan moet hij niet zeggen: "De dokter heeft naar mij niet geluisterd.” Veeleer heeft de dokter zijn ach en wee, zijn kermen en klagen gehoord en op basis daarvan zijn antwoord gegeven. Hij schreef iets beters voor dan hetgeen werd gevraagd.

Zoals in het voorbeeld is aangegeven, zal Allah de Almachtige de Alwijze onze smeekbedes verhoren. Het accepteren van onze smeekbedes heeft te maken met Zijn wijsheid. Soms geeft Allah ons exact wat we willen, soms geeft Hij het betere en soms geeft Hij ons niets omdat Allah weet dat het schadelijk is voor ons. [2]

Er zijn een aantal principes en middelen die de kans van acceptatie vergroten. Een aantal voorbeelden worden hieronder weergegeven:

 • Een smeekbede dient binnen het kader van de gegeven omstandigheden aannemelijk te zijn.

 • De tong die de smeekbede uitspreekt moet oprechtheid en deemoedigheid bezitten en dient vanuit de kalmte van het verricht te worden.

 • De volgende volgorde aanhouden: eerst om vergiffenis vragen en zich daarmee spiritueel reinigen. Daarna de salawat verrichten, daarna de smeekbede verrichten en als afsluiting nog een keer de salawat verrichten.

 • De smeekbede voor elkaar in het geheim verrichten, omdat een smeekbede voor de ander uit een schoon hart komt.

 • De smeekbede met een bewuste hart en verstand verrichten.

 • Smeekbedes verrichten die uit de Kuran of hadis komen, omdat de woorden van Allah of van de profeet een grote waarde bezitten, bijvoorbeeld:

"Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, ook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur."[3]

 • Als het mogelijk is, moet de persoon wudu hebben.

 • Het is noodzakelijk om halal te eten.

 • Smeekbedes verrichten op gezegende plaatsen zoals in moskeeën, in het bijzonder voor de Kaba.

 • Smeekbedes verrichten op gezegende momenten;

  • Na elk gebed, in het bijzonder na het ochtendgebed;

  • Op vrijdag, in het bijzonder op het gezegende uur wanneer smeekbedes worden geaccepteerd;

  • De Islamitische gezegende drie maanden Radjab, Sha’ban en Ramadan;

  • De welbekende gezegende nachten, in het bijzonder in de ’Nacht van Kadr’ (een nacht in de maand van ramadan dat gelijk staat aan 1000 maanden).

Men kan terecht verwachten dat een smeekbede die onder deze voorwaarden wordt aangeboden door de goddelijke barmhartigheid wordt aangenomen.

De resultaten van dergelijke aannemelijke smeekbedes tonen zich ofwel exact op de gewenste wijze, ofwel worden zij op een betere vorm ten aanzien van het hiernamaals en het eeuwige leven, van degene voor wie een smeekbede wordt verricht, verhoord. Dus, indien de resultaat ervan niet op de gewenste wijze geschiedt, kan men niet zeggen dat de smeekbede niet is verhoord, maar wel dat zij in een betere vorm is beantwoord.[4]

Footnotes

 1. ^ De Kuran 40:60
 2. ^ Bediüzzaman Said Nursi, De Brieven, p.474
 3. ^ De Kuran 2:201
 4. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven, p.435-436

Gerelateerde vragen