Home | Geloof in Allah

Waarom tolereert Allah de Barmhartige het bestaan en influisteringen van duivels, terwijl zij de mensen leiden tot het slechte?


Antwoord: 

Naast geringe kwalen bevat de existentie van duivels vele universeel heilzame doeleinden en menselijke volmaaktheden. Waarlijk, zoals het bloeiproces van pit tot boom menig fase bevat,geldt dat evenzeer voor het ontwikkelingsproces van menselijke vaardigheden. Deze fases zijn zelfs groter in aantal en kunnen zo uiteenlopend zijn als de fases die als het ware nodig zouden zijn voor het ontwikkelingsproces van atoom tot zon. De ontwikkeling van die vaardigheden vereist uiteraard beweging en vergt een behandeling. Beweging in het groeiproces wordt teweeggebracht door ijver. Die ijver kan dankzij de existentie van duivels en kwaadaardigheden plaatsvinden. Anders zou het niveau van de mens stabiel blijven zoals dat van engelen. In dat geval zou het mensdom geen klassen bevatten die als duizenden verschillende levensvormen dienen. Duizend deugden nalaten om één geringe ondeugd te mijden is strijdig met wijsheid en rechtvaardigheid.

Echter, door satan raken de meeste mensen verzeild in dwaling. Desalniettemin worden nut en waarde voornamelijk bepaald door kwaliteit; kwantiteit heeft weinig of totaal geen belang. Bijvoorbeeld, stel dat iemand met duizend en tien zaadjes in zijn bezit ervoor zorgt dat die zaadjes onder de grond een natuurproces ondergaan. Als resultaat bloeien tien zaadjes uit tot bomen, terwijl er duizend bezwijken. Dankzij het profijt dat hij uit die tien bomen haalt, lijkt het geleden verlies door die duizend bezweken zaadjes uiteraard nietig.

Evenzo zal het verlies dat de mensheid lijdt door het ongeloof van dwaalvolkeren, die zo laag zijn als ongedierte, nietig lijken dankzij het profijt, de eer en de waarde die de mensheid toekomt door tien mensen die het mensdom eren en verlichten – zoals sterren – dankzij strijd tegen het ego en satan. Aldus stonden Goddelijke Genade, Wijsheid en Rechtvaardigheid de existentie van duivels toe en werden hun pogingen tot verleiding gepermitteerd.

O gelovigen! Jullie harnas tegen deze felle vijanden bestaat uit de Godsvrees die de Qur’an voor jullie heeft samengesteld. Jullie schild is de Heilige Soennah van de nobelste Godsgezant (vzmh). Jullie wapens bestaan uit toevlucht, berouw en steun op Gods bescherming.

 

[Bediuzzaman Said Nursi, Geloofswaarheden, blz. 45]

Share this