Home | Het leven

Wat is de plaats van de vrouw binnen de Islam?


Antwoord: 

De Islam heeft de vrouw een hoge en eervolle status toegekend. In een vers van de Koran zegt Allah (c.c) " Zeg zelfs geen ‘oef’ tegen je moeder en je vader"1. Hier wordt eerst moeder dan vader genoemd. Dit duidt het belang van de moeder in de Koran aan.

In een Hadith van de Profeet (vzmh) zegt Hij: " Het paradijs is onder de voeten van de moeders"2. Hiermee wordt er een hoge status aan de ouders toegekend. Met deze informatie zullen we stilstaan bij de kritiek op de man-vrouw polemiek binnen de Islam.

Allah (c.c) bezit over eindloze wijsheid. De scheppingen worden geschapen zoals Hij het wilt. Sommige geeft hij verschillende kenmerken en deugden dan de ander. Geen enkele schepping heeft het recht tegen deze wil en dit oordeel in te gaan.

Allah, heeft de man en de vrouw niet in alle opzichten gelijk geschapen. Deze twee geslachten op ieder vlak gelijk aan elkaar te stellen, kan enkel door de natuur van hen te veranderen, en dit is onmogelijk. In de natuur zie je dat de vrouw en de man op verschillende wijzen zijn geschapen. Als we uitgaan van de regel “oordeel wordt volgens de meerderheid geveld”, kunnen we het volgende zeggen: de man is op het gebied van kracht, moed en daad verder, en de vrouw is op het gebied van barmhartigheid, gevoeligheid, trouwheid en loyaliteit verder. Zowel de man als de vrouw hebben eigenschappen die verder zijn dan het tegengestelde geslacht. Onder één dak worden de krachten van beide kanten gebundeld. Dit is ook nodig voor de behoefte en het geluk van de familie.

Omdat de man op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen verder is dan de vrouw, heeft Allah (c.c) de verantwoordelijkheid in de eerste plaats aan de man opgelegd. De man is verantwoordelijk de vrouw van ieder gevaar, zowel materieel als spiritueel, te beschermen en al haar behoeften te volbrengen. Dit wordt in de Koran openlijk als volgt beschreven: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld...”3

Dit vers laat aan de ene kant de gunsten van de man ten opzichte van zijn vrouw, en aan de andere kant de verplichte gehoorzaamheid, wat tevens een aanbidding is, van de vrouw ten opzichte van haar man zien. Dit vers laat dus aan de ene kant de autoriteit van de man over de vrouw zien, terwijl het aan de andere kant de waarde en deugd van de vrouw laat zien.

Het is één ding om het hoofd van het gezin te zijn, het is een ander ding om qua waarde hoger bij Allah te staan. Volgens de Koran wordt de maat van waarde niet volgens het geslacht, maar volgens Taqwa bepaald. Taqwa kunnen we het kortst als volgt beschrijven: bang zijn voor Allah, vermijden van het plegen van zonden, ver staan van dingen waar Allah niet van houdt –te denken aan de bewegingen, houding en uitspraken- en ervoor zorgen dat Hij jou liefheeft; dit behoort het grootste doel te zijn in het leven, en hij behoort het angstigst te zijn dit te verliezen.

Voor het voortzetten van de harmonie binnen het gezin, is het van belang dat de man het hoofd is in het gezin en de vrouw verantwoordelijk is hem te gehoorzamen. Ultieme gelijkheid verstoord deze gehoorzaamheid en daarmee de harmonie in het gezin; vrede en geluk worden verstoord en opent vaak deuren die tot scheiding leiden.

Gehoorzamen is de plicht van de vrouw; het is eveneens de plicht van de man om de rechten van de vrouw te volbrengen. Hierbij is de uiting “vrouwen zijn slaven van de mannen” volkomen een leugen. Integendeel heeft de vrouw binnen de Islam meer recht op genietingen dan de man. Want de Islam zegt dat de man verplicht is voor de vrouw te zorgen, terwijl de vrouw deze verantwoordelijkheid niet draagt. De vrouw heeft daarentegen de leukste taak gekregen: opvoeden van het kind. Daarom heeft Allah het gevoel van barmhartigheid veel meer aan de vrouw gegeven dan de man.

Vandaag de dag spreekt men over vrijheid van de vrouw. Maar dit zorgt ervoor dat de vrouw zonde pleegt en haar kracht omslaat in onmacht. De Islam beveelt juist dat de vrouw haar eer moet beschermen en behoedt hiermee haar waarde.

Sommige groeperingen suggereren dat het dragen van de hoofddoek de vrijheid van de vrouw beperkt.

Ten eerste is het van belang dit te weten: dragen van de hoofddoek wordt in alle verheven religies bevolen. Hierbij is de non, die ook een hoofddoek draagt, een openlijk bewijs.

Daarnaast is het 'zich bedekken' niet enkel voor de vrouwen, maar voor alle mensen een aangeboren eigenschap. Je kunt bij geen enkele bevolking zien dat mannen of vrouwen bloot rondlopen. Er is alleen discussie over de grens van het bedekken. Volgens de Islam is de vrouw verplicht om alle gebieden die de lust van de man kunnen stimuleren te bedekken. Zo zal de vrouw in deze wereld haar eer, en in het hiernamaals haar eeuwig geluk winnen. Aan de andere kant, wanneer de vrouw zich niet houdt aan de bedekking zoals de Islam dit voorschrijft, zal zij die zonde ook op zich nemen, vanwege het “hij die een reden tot iets is, is alsof hij het zelf uitvoert” principe. De Islam weerhoudt de vrouw ook van deze zonde middels dit principe.[1] Al-Isra, 28

[2] Suyûtî, el-Camiü's-sağir, 3642

[3] An-Nisa 34

Share this