Home | De verboden

Wat is het oordeel over het vermoorden van een mens volgens de Islam?


Antwoord: 

De grootste zonde op het aardoppervlak is ongetwijfeld Shirk (afgoderij). Oftewel deelgenoten toekennen aan Allah. Het op één na grootste zonde is het vermoorden van een onschuldig mens.

Met ongeldige excuses, met verzonnen redenen iemand vermoorden, is in het aanzien van Allah een dusdanig grote zonde dat niet één persoon is vermoord, maar de gehele mensheid.

Onze Heer zegt in de heilige Koran: Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”1

Dit houdt dus in dat onze Heer niet wilt dat één van Zijn schepselen onterecht wordt gedood. Dit wordt niet gezien als een kleine zonde of als iets simpels. Er wordt zelfs in een Koranvers het volgende vermeld: En wie een gelovige opzettelijk doodt: zijn vergelding is de hel, hij is eeuwig levend daarin.”2 Het oordeel van dit vers over het hiernamaals is als volgt: een gelovige of een ongelovige die een persoon opzettelijk doodt, zal als straf de hel ingaan. Daar zal hij een lange tijd of eeuwig bestraft worden. Want de toorn van Allah rust op hem en is hij gedoemd en vervloekt. Voor hem is er een zware bestraffing voorbereid zonder enig mededogen.3 In het aanzien van onze Heer is het doden van een persoon  nog groter dan het vernietigen van de hele wereld.4

Dat wil zeggen dat een persoon meer waarde heeft dan de wereld en alles wat zij herbergt. Zodoende: wie durft om zo een heilig en belangrijk schepsel opzettelijk te doden en het huis wat onze Heer heeft gemaakt, te vernielen.

Laten we dit uiteenzetten met een hadith vertaling:

“Als alle bewoners van de aarde en hemel allen zouden deelnemen om een gelovige te doden, dan zou Allah, om de rechten van deze onschuldige gelovige te beschermen hen allemaal, met hun gezichten over de grond, naar de hel sturen!”5

De veelheid van de onrechtvaardigen, en het alleen zijn van de onschuldige doet de situatie niet veranderen. Terwijl dit zo is, hoe kan een mens zich voordoen als, én een rechter, én een aanklager, én een executie officier en tegelijkertijd een gelovige doden?

Indien de moordenaar een verwante is die recht heeft op de erfenis, dan verliest hij hierdoor zijn recht op de erfenis en kan hij de erfenis van wie hij heeft vermoord niet claimen. Zijn recht is door zijn daad ontnomen. Het nageslacht dat zijn ouders doodt kan hierdoor niet erfen; het nageslacht wordt niet als de erfgerechtigde beschouwd.

De Islam beschouwd doden als een ernstig zonde, zo ook wordt iemand die aanzet tot het doden als medeplichtig gezien. De Profeet (vzmh) waarschuwt met het volgende:

Als een persoon met zelfs een woord aanzet tot het doden van een moslim, dan zal op de dag des oordeels op zijn voorhoofd het volgende worden geschreven: “Deze man heeft de hoop op  barmhartigheid verloren.”

Daarom kan een moslim het vermoorden van een onschuldige niet als djihad beschouwen. Hij mag niet een dusdanig ernstige zonde begaan zonder dat de juridische bepalingen en voorwaarden tot stand zijn gekomen.

 


[1] Soerah Al Maidah, 32

[2] Soerah An Nisa, 93

[3] Tafsir Soerah An Nisa 93 ( Elmalili Hamdi Yazir)

[4] Nesai, Tahrim 2 (7, 83)

[5] Tirmizi, Diyat 8, (1398)

Share this