De bewijzen van de profeetschap van Muhammed (saw)


Aangezien de profeetschap onder de mensheid bestaat en meer dan honderdduizend individuen zijn verschenen die hun profeetschap hebben verkondigd en wonderen hebben vertoond, staat zeer zeker de profeetschap van Muhammed (saw) vast boven de zekerheid van hun profeetschap. Immers, de bewijzen, de eigenschappen, de hoedanigheden en de handelingen jegens hun gemeenschappen die aan alle boodschappers zoals Isa (as) en Musa (as) de titel profeet doen verwerven en een bron tot hun profeetschap vormen, vinden wij bij Muhammed (saw) op een nog voortreffelijker en stralender wijze terug. Aangezien deze hoofdreden voor de bevoegdheid met betrekking tot de profeetschap op een volmaaktere manier in de persoonlijkheid van Muhammed (saw) voorkomt, bevindt zich deze bevoegdheid, in vergelijking met alle andere profeten, zeer zeker ook bij hem.[1]

Allereerst dienen wij te weten dat alle handelingen en hoedanigheden van Muhammed (saw) een bewijs vormen voor zijn profeetschap. Aangezien het niet mogelijk is om al deze bewijzen uiteen te zetten, willen wij hieronder slechts enkele bewijzen ervan bondig opschrijven.

a- Nieuws over zijn komst in de vorige hemelse boeken

In de vorige hemelse boeken zijn er uitdrukkingen die ons informeren over de komst van de Profeet Muhammed (saw) als goed nieuws en dat hij als profeet naar de gehele mensheid zal worden gestuurd. Hoewel ze aan veel veranderingen werden blootgesteld, zijn er nog steeds veel tekenen over hem (saw) in de oudtestamentische en nieuwtestamentische exemplaren die vandaag de dag aanwezig zijn.

We zullen hieronder slechts vier verwijzingen uit het Oude Testament aangeven:

‘Want Musa (Mozes) heeft tot de vaderen gezegd: De Heer zal uit jullie broeders een profeet, gelijk mij, verwekken;....’[2]
‘En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Musa, dien de Heer gekend had..’[3]
‘Te midden van hun broeders zal Ik een profeet als u verwekken; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en hij zal alles tot hen spreken...’[4]
‘De Heer is van Sinai gekomen, en hen van Seïr verscheen; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurig decreet aan hen.'[5]

Uit deze verkondigingen kunnen wij het volgende concluderen:

Profeet Ibrahim (Abraham) had twee zonen. Ishaq (Isaak) en Ismail (Ismaël). Zonen van Israël zijn de afstammelingen van Ishaq. Dus, het woord ‘jullie broederen’ die Musa (as) tegen de zonen van Israël heeft gebruikt, verwijst naar de afstammelingen (zonen) van Ismail. Een profeet die uit de afstammelingen (zonen) van Ismail verschijnt, kan alleen profeet Muhammed (saw) zijn, omdat hij de enige profeet is die uit de afstammelingen (zonen) van Ismaël is voortgekomen.

Bovendien ook met de zin ‘De Heer zal uit jullie broeders een profeet, gelijk mij, verwekken;....’ verwijst hij naar profeet Muhammed (saw), omdat Muhammed (saw) de enige profeet was die op Musa (as) leek. Waarlijk, Muhammed (saw) was de enige persoon die in veel opzichten op Musa (as) leek ten opzichte van het voeren van strijd, van de oordelen die hij bracht, van de wetten die hij oplegde, van het feit dat zijn woord werd gehoord in zijn gemeenschap. Kortom, de gelijkenis met Musa (as) met betrekking tot een Heerser voor zijn gemeenschap zijn, is een onontkoombaar bewijs dat het hier om Muhammed (saw) gaat.

De uitdrukking “Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven…” verwijst naar de waarheid dat Profeet Muhammed (saw) de hele Koran uit zijn hoofd wist en reciteerde, hoewel hij analfabeet was. Dat wil zeggen dat Allah Zijn woord aan Zijn profeet (saw) heeft geopenbaard en de profeet als een bemiddelaar dit woord mondeling aan anderen heeft overgebracht.

Deze waarheid is verkondigd in de Koran als volgt:

En waarlijk, dit (de Koran) is een openbaring van de Heer der Werelden. De Heilige Geest (Djibril) heeft het gebracht. Op jouw hart (O Muhammed), opdat je tot de waarschuwers behoort. In duidelijke Arabische taal. En waarlijk, het (de neerzending van de Koran) is (aangekondigd) in de Boeken van vroegere volkeren. Is het geen teken voor hen dat de geleerden van de Kinderen van Israël het kennen?[6]

De uitdrukking ‘….van Sinaï gekomen’ verwijst naar de waarheid dat de goddelijke decreten aan Musa (as) op de berg Sinaï werden gegeven; de uitdrukking ‘…hen van Seïr verscheen’ verwijst naar de bijbel die aan Isa (as) (Jezus) is gegeven en de uitdrukking ‘…verschenen van het gebergte Paran’ verwijst naar de waarheid dat profeet Muhammed (saw) in Mekka zou verschijnen. Want Paran -Faran met zijn Arabische uitspraak- is een van de oude namen van Mekka en in het genesisgedeelte van de Bijbel wordt verteld dat Ismail in de Paran-woestijn woonde. Met het word ‘heiligen’ verwijst het naar de metgezellen van de profeet Muhammed (saw), omdat ze met de onderwijzing van de profeet zeer hoge spirituele niveaus hebben bereikt. En met de uitdrukking ‘….vurige decreet…’ verwijst het naar de strijd tegen degenen die de islam en moslims aanvallen.

b- Zijn uitstekende en unieke ethiek

Het is een feit dat wordt bevestigd door alle bronnen die met de geschiedenis te maken hebben, dat de Profeet Muhammed (saw) in elke periode van zijn leven, voor en na zijn profeetschap, een uniek persoon was met een 'uitstekende en geweldige ethiek'. Hij was een meest betrouwbaar persoon. Hij hielp iedereen, steunde degenen die in nood waren, leidde een eenvoudig leven, loog nooit, vergaf degenen die zich ongunstig jegens hem gedroegen.

De Koran verkondigt de unieke ethiek van de Profeet (saw) als volgt:

En waarlijk, jij beschikt over een hoogstaand karakter...[7]

Hij beschikte over alle voortreffelijke eigenschappen. Het feit dat de beste hoedanigheden en karaktereigenschappen zich bij hem (saw) bevinden, werd zelfs door zijn vijanden erkend.
Een individu dat zoveel verheven en volmaakte karaktereigenschappen bezit, is onbetwistbaar de waarheidsspreker. Dat wil zeggen dat het ondenkbaar voor hem is om gebruik te maken van bedrog, leugen en valsheid, welke de eigenschappen van valsaards zijn.

c- De Koran

Hij verkondigt de verheven Koran, die het decreet van de Eigenaar van het universum is, die uit zeven buitengewone aspecten bestaat en in elke eeuw door miljoenen mensen is aanvaard. Aangezien wij eerder het antwoord op de vraag ‘Wat is het bewijs dat de Kuran het woord van Allah is?’ in onze site hebben gegeven, nemen wij genoegen met dat antwoord en verwijzen wij u naar de volgende link.

https://vragenenislam.nl/vraag/wat-is-het-bewijs-dat-de-koran-het-woord-van-allah-is

Een individu, dat een vertolker en een verkondiger is van een dergelijk decreet vol gerechtigheid en waarheid, maakt geen gebruik van valsheid, welke het schenden van het decreet en het verraden van de Eigenaar van het decreet inhouden.

d- Zijn wetgeving en iman

Hij (saw) verscheen met een zodanige wetgeving, godsdienst, dienaarschap, iman en met zodanige verlangens en uitnodigingen die door niemand of niets zijn geëvenaard, noch kunnen worden geëvenaard. Nooit is iets beters voortgekomen, noch zal er iets beters tevoorschijn gebracht kunnen worden.

Aangezien deze sharia (wetgeving), die door een analfabeet tevoorschijn is gekomen, ontelbare wetten bevat waarmee één vijfde van de mensheid veertien eeuwen lang rechtvaardig, waarachtig en zorgvuldig is beheerd, kent zij uiteraard geen gelijke.

Aangezien de Islam, die uit de handelingen, uitspraken en de handelswijze van een analfabeet is ontstaan, elke eeuw als een leidraad en bron voor miljoenen mensen, als een onderwijzer en een wegwijzer voor het verstand, als een verlichter en zuiveraar voor het hart, als een fatsoeneerder en reiniger voor het ego en als een ontwikkelingsbron voor de ziel heeft gediend, kent zij uiteraard geen gelijke.

Aangezien hij (saw) alle gebedsvormen van zijn godsdienst op een onovertrefbare wijze verrichtte, allen oversteeg wat godsvrees betreft en meer dan iedereen Allah vreesde en onder de heftigste en zwaarste omstandigheden rekening hield met alle aspecten van dienaarschap en deze gebedsvormen als eerste en op de meest volmaakte wijze heeft verricht, kent hij (saw) uiteraard geen gelijke.

Aangezien hij (saw) gedurende het verkondigen van zijn profeetschap en het uitnodigen tot de waarheid een ongeëvenaarde vastberadenheid, standvastigheid en moed heeft betoond en aangezien hij geen greintje twijfel, aarzeling of angst heeft getoond, de wereld in zijn eentje heeft uitgedaagd, succes heeft behaald en ondanks de aanwezigheid van sterke rijken en heersende religies de Islam over de wereld heeft doen zegevieren, zelfs toen zijn eigen volk, stam en oom zich uiterst vijandig tegen hem hebben opgesteld, kennen zijn verkondiging en uitnodiging eveneens geen gelijke, noch kan daaraan een gelijke toegekend worden.

Aangezien zich in zijn iman een dusdanig bijzondere kracht, een buitengewone overtuiging, een wonderlijke ontwikkeling en een verheven geloof bevindt dat de wereld heeft verlicht in een tijd waarvan alle toenmalig heersende opvattingen en overtuigingen, gedachten van filosofen en kennis van spirituele leiders tegenstrijdig, tegenwerkend en verwerpelijk waren ten opzichte van hetgeen waar hij voor stond en verkondigde, werd noch zijn overtuiging, noch zijn geloof, noch zijn vertrouwen, noch zijn zelfverzekerdheid ook maar een greintje beïnvloed of aangeslagen door twijfel, aarzeling, verzwakking of inbeelding. En aangezien degenen die zich in het spirituele leven en in de stadia van het geloof ontwikkelen, vooral de ashab en ewliya’s, elk moment zegeningen vanuit het niveau van zijn iman ontvangen en hem telkens op het allerhoogste niveau aantreffen, kent eveneens zijn iman geen gelijke.

Voorwaar, de bezitter van een zodanig onvergelijkbare sharia, ongekende Islam, buitengewone dienaarschap, voortreffelijke smeekbede, wereldwijde uitnodiging en wonderbaarlijke iman, kan uiteraard op geen enkele wijze bedriegen en misleiden.


e- Het universum

Inderdaad, de vorming, het beheer en de ordening van dit universum en de wijze waarop het met aandacht, waardering en voorzorg als een paleis, een boek, een tentoonstelling en een schouwplaats wordt beheerd, bewijzen het bestaan van de Kunstenaar, de Auteur en de Schoonschrijver van dit universum.

Dit universum vormt een bewijs voor het bestaan van haar Schepper, Auteur en Vormgever Die dit universum heeft geschapen, heeft ingericht en voortdurend beheert, en als een paleis, een boek en een tentoonstelling heeft samengesteld. Evenzo vergt en vereist dit universum het bestaan van een verheven boodschapper, een rechtschapen ontdekker, een onderzoekende meester en een trouwhartige leermeester, die de doeleinden achter het scheppen van dit universum beseft en het aan anderen verkondigt, de wijsheden achter de veranderingen ervan onderricht, de resultaten van de doelgerichte bewegingen ervan onderwijst, de wezenlijke waarde ervan en de volmaaktheid van al hetgeen zich erin bevindt openbaart en het doel achter dat geweldige boek (het universum) weergeeft. Op basis hiervan beseffen wij dat dit universum een bewijs vormt voor de rechtschapenheid van hem (saw), omdat hij (saw)deze taken superieur aan iedereen heeft vervuld en de allerhoogste en trouwhartigste ambtenaar van de Schepper der kosmos is.

Aangezien er een Heer bestaat, Die via Zijn kunstige schepselen vol wijsheid Zijn eigen kunst en de volmaaktheid van Zijn kunstvaardigheid wil demonstreren; Die via Zijn ontelbare versierde en sierlijke schepselen Zichzelf bekend en geliefd wil maken; Die via Zijn talloze smakelijke en waardevolle gunsten de dankbetuiging en de loftuiting van Zijn schepselen jegens Zichzelf wil richten; Die via algehele vervolmaking en verzorging vol genade, vooral via voedingen en festijnen die door Hem worden geschonken, welke zelfs de fijnste voldoening van de mond en elke vorm van lust bevredigen, een erkentelijke, dankbare en waarderende aanbidding wil laten verrichten ten aanzien van Zijn heerschappij; Die via een geweldige en opzienbarende werkzaamheid en creativiteit en via een glorieuze en doelmatige handelwijze en scheppingsvermogen, zoals de seizoenswisselingen en de dag- en nachtcyclus waarmee Hij Zijn eigen goddelijkheid toont en ten aanzien van deze goddelijkheid het geloof, de overgave, de onderwerping en de gehoorzaamheid van Zijn schepselen jegens Zichzelf wil richten; zal vanwege dat alles het meest geliefde schepsel en de meest oprechte dienaar van Die verborgen Heer uiteraard degene zijn die via het volledig dienen van Zijn voornoemde doeleinden het mysterie en het raadsel achter de schepping van het universum heeft opgelost en onthuld, altijd namens zijn Schepper heeft gehandeld, voor steun en succes enkel op Hem een beroep heeft gedaan en van Hem redding en steun heeft ondervonden. Al met al zal diegene niemand anders zijn dan Profeet Muhammed (saw).

f- Zijn onderwijzing

Hoewel Muhammed (saw) ongeletterd was, hebben miljoenen onderzoekende en trouwhartige geleerden en geniale filosofen te midden van de gelovigen dankzij zijn onderwijzing over de heilige waarheden die hij heeft gebracht, de verheven wetenschappen die hij heeft voorgesteld en de godskennis die hij heeft onthuld, het hoogste niveau van kennis bereikt. Eensgezind hebben zij met krachtige bewijzen zijn belangrijkste missie, het geloven in de eenheid van Allah, erkend en beaamd en hebben zij in gelijke mate de rechtschapenheid van deze allergrootste leermeester en de waarachtigheid van zijn woorden erkend.

g- Zijn nakomelingen en metgezellen

Zijn nakomelingen en zijn metgezellen, die na de profeten op basis van inzicht, begaafdheid en volmaaktheid de meest bekende, meest eervolle, meest beroemde, meest vrome en meest scherpzinnige mensen zijn, hebben uiterst aandachtig, hoogst nauwkeurig en buitengewoon zorgvuldig al zijn houdingen, gedachten en hoedanigheden onderzocht, geïnspecteerd en bestudeerd. Als resultaat hebben zij op een onomstotelijke en krachtige manier unaniem en eensgezind bevestigd en erkend dat hij (saw) de meest trouwhartige, de meest voortreffelijke, de meest rechtvaardige en de meest waarachtige mens op aarde is.

h- Zijn zelfverzekerdheid

Een eenvoudige man met weinig aanzien kan binnen een kleine gemeenschap, in het bijzijn van zijn vijanden, tijdens een discussie omtrent een onbetekenende aangelegenheid, een kleine leugen onbeschaamd, onbekommerd niet uitspreken zonder zich daarbij zorgen te maken, zijn ongerustheid te tonen en zonder hen op die manier het bedrog, de mislukking te laten bespeuren.

Kijk dan eens naar de profeet (saw) die een grote gezant is met een groot aanzien aan wie een grote opdracht was toevertrouwd. Hoewel hij (saw) in een uiterst hulpbehoevende toestand verkeerde, te midden van een zeer grote gemeenschap stond en met zeer grote vijandigheid geconfronteerd werd, sprak hij met grote vrijmoedigheid zonder angst, zonder twijfels, zonder verlegenheid, zonder aarzeling, met oprechte zuiverheid, met zekere overtuiging en in verheven en scherpe bewoordingen, die ergernis bij zijn vijanden opwekten, over zijn belangrijke boodschap en bij aanzienlijke kwesties.

Kan men in zijn woorden wel enige tegenstrijdigheid aantreffen? Zou er zich ooit bedrog in kunnen bevinden? In geen geval!

i- Zijn beheer

Hoewel het feit dat een grote heerser in een kleine stam een eenvoudige gewoonte zoals het roken alleen met een grote inspanning voorgoed kan opheffen, heeft Muhammed (saw) vele en ingewortelde gewoontes bij de stijfkoppige en aan hun tradities vastgeroeste grote stammen met relatief geringe inspanningen en met weinig kracht binnen korte tijd opgeheven. In plaats daarvan heeft hij de hoogste morele waarden in hun cultuur geïmplementeerd en gevestigd, welke nu bij hen in vlees en bloed zijn overgegaan en sterk met hun cultuur zijn verweven. En nog zeer vele andere buitengewone handelingen heeft hij verricht.

Inderdaad, kijk hoe hij (saw) op dit uitgestrekte schiereiland de verscheidene stammen, die zo onbeschaafd en vasthoudend aan hun gewoontes waren, in een korte periode van hun ruwe gewoontes en hun immorele tradities heeft doen afzien. Hij heeft hen met allerlei goede zeden en gewoontes uitgerust en heeft hen ook wereldwijd tot leermeesters en tot voorbeelden voor beschaafde volkeren gemaakt. Voorwaar, er is geen sprake van enige concrete dwang, veeleer heeft hij de intellecten, de zielen en de harten van hen veroverd. Zo werd hij de geliefde van de harten, de leraar van de intellecten en de sultan van de zielen.

Kortom: zowel vriend als vijand stemmen in hun opvatting overeen, dat Muhammed (saw) de hoogste karaktereigenschappen bezit. Zijn handelingen en levenswijze bewijzen dat hij over een voortreffelijk karakter beschikt en dat hij zich op het hoogste niveau bevindt met betrekking tot het vervullen van zijn opdracht en zijn verkondiging van de Islam. De morele waarden van het islamitische geloof getuigen ervan dat hij (saw) in het nakomen van de sharia de meest prijzenswaardige eigenschappen bezit en deze op de meest volmaakte wijze heeft uitgevoerd. Eerlijke en aandachtige mensen zullen hieromtrent niet in twijfel verkeren.

Bovendien wil de alwijze Heerser van dit universum het verborgen geheim, dat het doel van alle veranderingen in dit universum in zich herbergt, en het mysterie van de drie moeilijke levensvragen “Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wie zijn wij?” door middel van een boodschapper aan alle bewustzijn dragende wezens onthullen. En degene die dit geheim onthult en die dit mysterie met de waarheden van de Koran op een verhelderende wijze en op een alles overtreffend niveau ontraadselt, is klaarblijkelijk wederom hij (saw).

Bovendien wil de Schepper van dit universum Zichzelf aan alle bewustzijn dragende wezens door middel van Zijn prachtige schepselen bekend maken en door middel van Zijn kostbare geschenken door hen geliefd worden. Vanwege die reden wil Hij aan alle met bewustzijn begaafde wezens Zijn goddelijke wensen door middel van een boodschapper verkondigen. En degene die via de Koran op de meest verheven en volmaakte manier Zijn wensen verduidelijkt en overbrengt, is klaarblijkelijk wederom hij (saw).

Bovendien wil de Heer der werelden de mens, de vrucht van het universum, degene aan wie een veelomvattende begaafdheid is meegegeven teneinde de gehele schepping te omvatten, degene die op een allesomvattende aanbiddende dienstbaarheid voorbereid is en degene die met zijn ziel met de schepping en de wereld verbonden is, door middel van een leidraad zijn aangezicht van de schepping naar Zichzelf en van vergankelijkheid naar eeuwigheid toewenden. Degene die daartoe tot op het hoogste niveau en op de meest verhelderende wijze met behulp van de Koran op de beste wijze leiding geeft en zijn opdracht als profeet op de meest perfecte wijze weet te vervullen, is klaarblijkelijk wederom hij (saw).

Footnotes

  1. ^ Nursi S., De Brieven blz.151
  2. ^ Handelingen 3:22
  3. ^ Deuteronomium 34:10
  4. ^ Deuteronomium 18:18
  5. ^ Deuteronomium 33:2
  6. ^ De Koran 26:192-197
  7. ^ De Koran 68:4

Gerelateerde artikelen