De Koran roept de kinderen tot tederheid op jegens hun ouders.


Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier. Ontferm je over hen op een lieve en bescheiden manier en bid als volgt: “Mijn Heer, schenk hun genade, vanwege zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.” Jullie Heer weet het beste wat in jullie binnenste leeft. Indien jullie oprechte mensen zijn, is Hij Vergevensgezind (Ghafur) jegens degenen die zich tot Hem wenden.[1]

O jij achteloze mens, in wiens huis zich de oude moeder of de oude vader of een verwante of een geloofsbroeder bevindt, die hulpbehoevend, machteloos en ziek is! Neem dit eerbiedwaardige vers ter harte en zie hoe jij in dit vers op vijf afzonderlijke manieren jegens de oud geworden ouders tot tederheid wordt opgeroepen. Inderdaad, de hoogste waarheid in het bestaan is shefkat van de ouders voor hun kinderen, en het meest verheven recht dat zij van hen als tegenwicht voor deze shefkat dienen te verkrijgen, is hoogachting en respect. Immers, zij offeren in totale vreugde hun rust en tijd op voor hun kinderen en indien het nodig is zelfs hun leven. Daarbij betaamt het ieder kind, indien het zijn menselijkheid niet heeft verloren en niet in een wild beest is veranderd, zijn vereerde, trouwe en offervaardige ouders oprecht hoog te achten, liefdevol innig te dienen, hun wensen in te willigen en hun harten vreugde te schenken. Daarbij gelden oom en tante van vaderszijde als vader en oom en tante van moederszijde als moeder. Dus besef hoe verschrikkelijk en gemeen het is om de aanwezigheid van zegenrijke ouders lastig te vinden en hiermee in feite hun dood te wensen. En begrijp wat een onaangenaam onrecht en een gewetenloosheid het is om de ondergang van het leven van degenen te wensen die hun leven voor jouw leven hebben opgeofferd en in dienst hebben gesteld!

O jij, die zich bekommert en zorgen maakt om zijn levensonderhoud! Weet dat de steunpilaar der zegeningen, de reden tot barmhartigheid en de verdrijver van ongeluk jouw oude of blinde familielid is van wie jij het lastig vindt dat zij in jouw huis leeft. Zeg nu niet: “Mijn inkomen is krap, ik kan er niet mee uitkomen.” Immers, indien de zegeningen die als gevolg van hun aanwezigheid er niet zouden zijn, dan zou de krapheid, de schaarste in jouw levensonderhoud nog groter worden. Vertrouw erop dat dit de waarheid is. Ik kan daartoe absoluut zekere bewijzen aanvoeren en kan jou er eveneens van overtuigen. Om niet al te langdradig te worden, zullen deze bewijzen kort samengevat worden.

Inderdaad, de vrijgevige Schepper, Die door de getuigenis van het universum tot op oneindig niveau barmhartig, genadevol, subtiel en vrijgevig is, zendt voor de nieuwgeborenen hun voeding op een uiterst vriendelijke wijze die Hij door de tepels van de borsten van hun moeders doet vloeien. Zo zendt Hij ook de voeding van de ouderen, die als kinderen zijn geworden en nog meer dan de kinderen barmhartigheid hebben verdiend en tederheid en liefde behoeven, in de vorm van een gezegend geschenk. Hij laat de verzorging van hen niet over aan de hebzuchtige, gierige mensen.

Inderdaad, Allah is de Voorzienende, de Bezitter van de sterkste macht.[2]

En hoeveel levende wezens zijn er niet die hun eigen levensonderhoud niet dragen! Allah voorziet voor hen en voor jullie in levensonderhoud. Hij is de Alhorende, de Alwetende.[3]

De waarheid welke deze verzen tot uitdrukking brengen, maken alle soorten levende wezens door middel van hun daden, dus zonder woorden, bekend en verkondigen deze edele waarheid. Niet alleen het levensonderhoud van oude familieleden, maar zelfs ook dat van sommige dieren als katten, die aan de mens als vriend zijn geschonken en van wie de voeding binnen het levensonderhoud van de mensen plaatsvinden, geschiedt als gezegend geschenk.

O mens! Wanneer een dier in het huis van een mens te gast komt en vervolgens een aanleiding tot een gezegend geschenk wordt, dan kan jij dat verhoudingsgewijs vergelijken met een situatie waarin een mens, die te midden van de geschapenen de meest eerbiedwaardige is, een gelovige, die te midden van de mensen de meest volmaakte is, een hulpeloze en zieke oude persoon, die te midden van de gelovigen de meest hoogachting en barmhartigheid waardig is, een familielid, dat te midden van zieke ouderen nog de meeste tederheid, dienstbaarheid en liefde verdient, de moeder en de vader, die te midden van de familieleden de meest ware vrienden en de meest trouwe geliefden zijn, zich in de situatie van hun ouderdom met jou in hetzelfde huis bevinden, op welk niveau zij een aanleiding tot gezegendheid en middel tot barmhartigheid vormen. En kan jij je op basis van het geheim achter

Indien er geen ouderen met gebochelde ruggen te midden jullie zouden zijn, dan zouden rampen als een vloed op jullie neerdalen.[4]

voorstellen tot op welk niveau zij een aanleiding vormen voor de verhindering van een ramp of ongeluk.

Dus, o mens, kom tot bezinning! Indien jij niet voordien sterft, zal jij eveneens een grijsaard worden. Indien jij niet respectvol jegens jouw ouders bent, zullen ook jouw kinderen op basis van het geheim achter

De bestraffing komt overeen met de handeling die deze (bestraffing) vereist.[5]

jou niet dienen. Indien jij jouw leven in het hiernamaals liefhebt, dan is dit leven hier voor jou een belangrijke schat. Stel je in hun dienst en verwerf de tevredenheid van hen! Indien jij jouw leven in deze wereld liefhebt, stel hen dan toch tevreden, opdat jouw leven dankzij hen weldadig en jouw levensonderhoud dankzij hen zegenrijk wordt. Indien jij hen lastig en hinderlijk vindt, hun dood wenst en hun tedere en licht kwetsbare harten verwondt, dan zal je het geheim achter

Hij verliest zowel deze wereld als het hiernamaals.[6]

ondervinden. Indien je de barmhartigheid van de Barmhartige wenst, wees dan barmhartig tegenover de aan jou door de Barmhartige toevertrouwden in jouw huis.[7]

O Allah! Verleen Jouw zegeningen en schenk Jouw vrede aan degene die zegt “Het paradijs bevindt zich onder de voeten van de moeders.” en aan zijn familie en aan zijn metgezellen. Amin.

Footnotes

  1. ^ De Koran 17:23-25.
  2. ^ De Koran 51:58.
  3. ^ De Koran 29:60.
  4. ^ Adjluni, Keshful-Khafa 2:163; Suyuti, Kenzul-Ummal 9:167; Imam Ghazali, Ihya-u Ulumuddin p. 341; Medjmeuz-Zewaid 10:227; Beyhaki, es-Sunenul-Qubra 3:345.
  5. ^ Adjluni, Keshful-KHafa 1:332; Aliyyul-Qari, el-Esrarul-Merfua 103.
  6. ^ De Koran 22:11.
  7. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven p. 406-410

Gerelateerde artikelen