Ramadan: De Ultieme Handelsmarkt voor Spirituele Verdiensten


Eén van de vele wijsheden achter het vasten tijdens de maand Ramadan met betrekking tot de verdiensten van de mensen die naar deze wereld zijn gekomen om te verbouwen en handelen voor het hiernamaals, is het volgende:

In de gezegende maand Ramadan resulteren goede daden niet slechts in één beloning, maar in duizend beloningen voor het hiernamaals. Zoals het in een hadith wordt verkondigd, levert iedere letter van de Koran tien beloningen en tien vruchten van het paradijs op. In de gezegende maand Ramadan is dat aantal niet tien, maar duizend. En sommige letters zoals die van ‘Ayet-ul kursi’, leveren duizenden vruchten op. Op vrijdagen tijdens de Ramadan wordt dat aantal zelfs nog groter, en in Laylat al-Ḳadr loopt het uiteindelijk op tot dertigduizend. De Koran, waarvan elke letter dertigduizend eeuwige vruchten oplevert, lijkt op een Ṭūba-boom die in de gezegende maand Ramadan miljoenen eeuwige vruchten laat verdienen voor de gelovigen. Kom en aanschouw nu deze zegenrijke en eeuwig profijtelijke handel! Denk na en besef welke grote verliezen degenen lijden die de waarde van de letters van de Koran onderschatten!

Inderdaad, de gezegende maand Ramadan fungeert als het ware als een buitengewoon winstgevende handelsmarkt voor het hiernamaals. Tevens dient ze als een uiterst vruchtbare akker voor de oogst in het hiernamaals. Ze is als een voorjaarsregen voor het groeien en bloeien van al onze daden, en geldt als een schitterend en gezegend feest waarin mensen met een voorbijtrekkende parade hun dienaarschap aan Allah tonen.

Aangezien dit eenmaal zo is, is het vasten aan de mens opgedragen om niet tot nutteloze en zelfzuchtige begeertes en niet in godvergetelheid tot dierlijke behoeftes als eten en drinken terug te vallen. En aangezien de mens zich als het ware tijdelijk ontdoet van zijn dierlijke aard, een engelachtige houding aanneemt en handel drijft voor het hiernamaals, laat hij tijdelijk wereldse behoeften achter zich. Zodoende neemt hij de gedaante aan van een mens die voor het hiernamaals leeft. Dankzij het vasten fungeert hij als een soort spiegel voor Ṣamediyet, omdat hij tijdelijk afstand neemt van zijn aardse behoeften.

Inderdaad, in deze vergankelijke wereld en in dit korte leven draagt de gezegende maand Ramadan een eeuwig en onvergankelijk leven in zich en schenkt dit ook aan ons. Waarlijk, één enkele Ramadan kan ons de vruchten van een tachtigjarig leven doen verwerven. Volgens de Koran is Laylat al-Ḳadr gezegender dan duizend maanden, hetgeen een duidelijk bewijs is voor dit feit.

Inderdaad, net zoals een pādishah tijdens zijn regeringsperiode jaarlijks of bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld zijn troonsbestijging, feestdagen uitroept en zijn volk op dergelijke dagen buiten de algemeen geldende wetten om amnestie verleent, speciale gunsten aanbiedt, een privé-audiëntie houdt en de trouwe en verdienstelijke burgers van zijn rijk met zijn persoonlijke welwillendheid vereert, op precies dezelfde wijze heeft Pādishah-ı ẕul-Djelāl –Degene Die over de achttienduizend werelden heerst en Die de pre-eeuwige en eeuwige Sultan is– in deze gezegende maand Ramadan de Koran –Zijn hoogverheven decreet dat betrekking heeft op deze achttienduizend werelden– geopenbaard. Uiteraard vereist Zijn wijsheid dat deze maand wordt beschouwd als een bijzonder feest, een jaarbeurs en een bijeenkomst waarbij de zuivere zielen zich verenigen. Aangezien de Ramadan een dergelijk feest is, zal het vasten tijdens die maand aan de mens zeer zeker opgedragen worden om hem van lage en dierlijke verlangens te weerhouden.

En de meest volmaakte vorm van vasten houdt in dat niet alleen de maag, maar ook alle zintuigen, zoals de ogen, de oren, het hart, de fantasie en de gedachten een vorm van vasten wordt opgelegd. Dat wil zeggen dat men zich met al zijn zintuigen van al het verbodene en van alle nutteloze zaken dient te onthouden en elk ervan naar een geschikte vorm van dienstbaarheid dient te richten. Bijvoorbeeld, het vasten van de tong geschiedt door deze te weerhouden van liegen, roddelen en vloeken. In plaats daarvan dient men de tong bezig te houden met het reciteren van de Koran en de schone namen van Allah, met het prijzen en verheerlijken van Hem, met het uitspreken van zegenwensen voor de Profeet (saw) en met het aanroepen van Allah om vergiffenis. Eveneens dient men het oog af te wenden van het verbodene en in plaats daarvan het te richten op leerzame beelden, en het oor te sluiten voor het horen van kwade klanken en het te richten op het vernemen van geloofswaarheden en het aanhoren van de Koran; dat is mede in het vasten inbegrepen. Aangezien de maag de grootste industriële installatie in ons lichaam vormt, zullen de overige kleine werkplaatsen haar snel volgen, indien eerst deze grote installatie via het vasten stil wordt gelegd.

Bediuzzaman Said Nursi

Gerelateerde artikelen