De Handel van Beloningen: Het Vasten in de Gezegende Maand Ramadan


In de gezegende maand Ramadan worden goede daden duizendvoudig beloond. Volgens een hadis levert iedere letter van de Koran tien beloningen en tien vruchten van het paradijs op. In de gezegende maand Ramadan is dat aantal niet tien, maar duizend, en sommige letters zoals die van ‘ayet-ul kursi’ leveren duizenden vruchten op. Op vrijdagen tijdens Ramadan wordt dat zelfs nog meer en in Laylat-ul-Qadr loopt het aantal uiteindelijk op tot dertigduizend. Inderdaad, de Koran, waarvan elke letter dertigduizend eeuwige vruchten oplevert, lijkt op een Tuba-boom die in de gezegende maand Ramadan miljoenen eeuwige vruchten de gelovigen aanbiedt. Inderdaad, kom en aanschouw nu deze zegenrijke en eeuwig profijtelijke handel! Bedenk aan welke grote verliezen degenen zich blootstellen die de waarde van deze Koranische letters niet begrijpen!

Inderdaad, de gezegende maand Ramadan lijkt op een buitengewoon profijtelijke handelsmarkt. Tevens dient zij als een geschikt, vruchtbaar stuk land voor de oogst in het hiernamaals en als een voorjaarsregen voor het groeien en bloeien van al onze handelingen. Zij geldt als een schitterend, gezegend feest waarin mensen met een voorbijtrekkende parade hun dienaarschap aan Allah tonen.

Aangezien dit eenmaal zo is, is het vasten aan de mens opgedragen teneinde niet tot nutteloze en zelfzuchtige begeertes en niet in zijn godvergetelheid tot dierlijke behoeftes als eten en drinken terug te vallen. En aangezien de mens voor een bepaalde tijd aan zijn dierlijke eigenschappen ontsnapt en de status van een engel inneemt, of als een handelsman voor het hiernamaals handel drijft, laat hij de voorbijgaande wereldse behoeftes achter zich en neemt zodoende de gedaante van een mens aan, die voor het hiernamaals leeft.

Inderdaad, de gezegende maand Ramadan herbergt in deze vergankelijke wereld, gedurende deze voorbijgaande levensspanne en binnen dit korte, aardse leven een eeuwig, onvergankelijk leven in zich en verschaft deze ook. Eén enkele Ramadan kan ons inderdaad de vruchten van een tachtigjarig leven doen verwerven. Volgens de Koran is Laylat-ul-Qadr gezegender dan duizend maanden, hetgeen een zeker bewijs voor dit feit inhoudt.

Evenals een padishah die ten tijde van zijn regeringsperiode, jaarlijks of bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van zijn troonsbestijging, feestdagen kan uitroepen en zijn volk op dergelijke dagen buiten de algemeen geldende wetten om amnestie kan verlenen, zijn speciale begunstigingen kan aanbieden, een privé-audiëntie kan houden en de trouwe en verdienstelijke burgers van zijn rijk met zijn persoonlijke welwillendheid kan vereren, op precies dezelfde wijze heeft eveneens de Padishah, Wiens grootheid en verhevenheid grenzeloos is, Die over de achttienduizend werelden heerst en Die de Sultan is van alle tijden, in deze gezegende maand Ramadan de hoogeerwaarde Koran, die betrekking heeft op deze achttienduizend werelden, neergezonden. Om die reden is het een vereiste van Zijn wijsheid om deze maand, met alle recht, tot een bijzonder feest, een jaarbeurs en een bijeenkomst, waarbij de zuivere zielen zich verenigen, te benoemen.

Aangezien Ramadan een dergelijk feest is, is het vasten aan de mens opgedragen, teneinde hem van lage, dierlijke verlangens te weerhouden. De meest volmaakte vorm van vasten houdt in dat niet alleen de maag, maar ook alle zintuigen, zoals de ogen, de oren, het hart, de fantasie en de gedachten een vorm van vasten wordt opgelegd. Dat wil zeggen dat men zich met al zijn zintuigen van al het verbodene en van alle nutteloze zaken dient te onthouden en elk ervan naar een geschikte vorm van dienstbaarheid dient te richten. Bijvoorbeeld, het vasten van de tong geschiedt door deze te weerhouden van liegen, van roddelen en van vloeken en in plaats daarvan dient men de tong bezig te houden met het reciteren van de Koran en met zikr, met het prijzen en verheerlijken van Hem, met het uitspreken van zegenwensen voor de profeet en met het aanroepen van Allah om vergiffenis. Eveneens dient men het oog af te wenden van het verbodene en in plaats daarvan het te richten op leerzame beelden, en het oor te sluiten voor het horen van kwade klanken en het te richten op het vernemen van waarheden en het aanhoren van de Koran; dat is mede in het vasten inbegrepen. Aangezien de maag de grootste industriële installatie in ons lichaam vormt, is het gemakkelijker alle andere kleine werkplaatsen tot navolging ervan te prikkelen, te inspireren, indien eerst deze grote installatie via het vasten stil wordt gelegd.